Van den Bos Notariskantoor
1
Kenmerk: 2017.0413/GB
OPRICHTING STICHTING
Heden, veertien augustus tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr.
Cornelia Maria de Kruijf, kandidaat-notaris (hierna te noemen: notaris), als
waarnemer van mr. Guido Anne van den Bos, notaris te Nijkerk:
mevrouw Johanna Knapen, geboren te Barneveld op elf oktober negentienhonderd
vierennegentig (11-10-1994), werkzaam en woonplaats kiezend ten kantore van
genoemde notaris Van den Bos aan de Ambachtsstraat 12A te 3861 RH Nijkerk,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
a. de heer BROER  EEKMA,
b. de heer WILLEM JOLINK,
c. de heer MAARTEN THISSEN,
de comparanten sub a. tot en met c. hierna samen en afzonderlijk te noemen: de
"Oprichter".
Van gemelde volmachten blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht, welke aan
deze akte zijn gehecht.
De comparanten verklaarden bij dezen een stichting op te richten, welke wordt
geregeerd door de volgende
Statuten.
Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
- Bestuur:
het bestuur van de Stichting;
- Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- Statuten:
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- Stichting:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
Artikel 2.
Naam en zetel.
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Wensvakantie.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oude IJsselstreek.
Artikel 3.
Doel.
1. De Stichting heeft ten doel het aanbieden van
14-08-2017
Van den Bos Notariskantoor
2
vakanties/uitjes/recreatiemogelijkheden aan gezinnen met kinderen in een
kwetsbare (maatschappelijk, financieel, welzijn) positie en voorts al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Artikel 4.
Vermogen.
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Artikel 5.
Bestuur.
1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten
minste drie en maximaal vijf leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte
benoemd.
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon
worden vervuld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar, met
uitzondering van de leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor de
duur van vier jaar en daarna aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt
rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden
korter dan vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders
nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de
overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig
overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig
overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te
ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts
indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op
vordering van het openbaar ministerie.
Artikel 6.
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer
door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de
voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de
voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat
14-08-2017
Van den Bos Notariskantoor
3
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming
van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde -
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te
behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in
een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het
Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende
besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als
gevolmachtigde optreden.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de
Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor
besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van
de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een
beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit
voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de
voorzitter.
14-08-2017
Van den Bos Notariskantoor
4
15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.
Artikel 7.
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Artikel 8.
Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet
niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten
rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
Artikel 9.
Einde lidmaatschap van het Bestuur.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen
genomen;
- door periodiek aftreden.
Artikel 10.
Boekjaar en jaarstukken.
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een
staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden
aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot
decharge voor het door hem gevoerde beheer.
Artikel 11.
Commissies.
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Artikel 12.
Raad van Advies.
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak
zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement
worden vastgesteld.
Artikel 13.
Directeur.
1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse
gang van zaken van de Stichting.
14-08-2017
Van den Bos Notariskantoor
5
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming
van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.
Artikel 14.
Reglementen.
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te
heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde
in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 15.
Statutenwijziging.
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel
aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan
zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden
niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de
eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid
van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke
vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te
verlijden.
Artikel 16.
Ontbinding en vereffening.
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van
overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk
Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel
mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en
die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten
onder de jongste vereffenaar.
Artikel 17.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het
Bestuur.
Artikel 18.
14-08-2017
Van den Bos Notariskantoor
6
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december
tweeduizend zeventien.
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
Slotverklaring.
Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5
leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie leden bestaat en dat voor
de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:
1. de heer Broer Foppe Eekma, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer Willem Jan Jolink, voornoemd, als secretaris;
3. de heer Maarten Thissen, voornoemd, als penningmeester.
Slot
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De verschenen persoon verklaarde tijdig voor het verlijden van de akte een
ontwerp van deze akte te hebben ontvangen en van de inhoud daarvan op de
hoogte te zijn.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een
toelichting gegeven.
Ik heb de verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor haar uit
deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is verleden te Nijkerk op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen
persoon en mij, notaris, om dertien uur en zevenendertig minuten.
Dit is een kopie van de originele getekende akte.
14-08-2017

© 2017 Stichting wensvakantie. Alle rechten voorbehouden. ontwerp www.deVierpoot.nl